Home Журнал туралы

Журнал туралы

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркелген.

Тіркеу куәлігі-№ 10553-Ж 12.12.2009 жыл.

(Алғашқы есепке қою жөніндегі нөмірі мен мерзімі – № 2538-Г 13.12.2001жыл.)

Меншік иесі-«Тұран» баспа үйі» ЖШС

Журналдың жазылу индексі – 74296

Редакцияның мекен-жайы:

050006, Алматы қаласы,
Қалқаман-3,
К.Сейітов көшесі-11